Make your own free website on Tripod.com

home   เว็บไซต์ของวิทยาลัย    ทำเนียบอาจารย์ของแผนก    ทำเนียบศิษย์เก่า    ตำแหน่งที่ตั้งของแผนก   E-Learning 

 

 

-เว็บไซต์ของแผนกต่างๆ

- เว็บไซต์อาจารย์ในแผนก

-เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร

- เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

- เว็บไซต์กระทรวง 20 กระทรวงของไทย

- อ่านข่าวออนไลน์

***ไทยรัฐ

***ข่าวสด

***เดลินิวส์

***คม ชัด ลึก

- เว็บไซต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

 www.elecfree.com

 www.guidecircuit.com

 www.eanic.com

- ตรวจสอบผลการเรียน

--เว็บไซต์ 76 จังหวัด

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งที่ตั้งของแผนก

 

 

ตำแหน่่งที่ตั้งอาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส

อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส ์( อาคารเรียน 5 ) เป็นอาคารเรียน  4 ชั้นสถานที่ร่มรื่น
ตั้งอยู่ทางประตูทิศเหนือของวิทยาลัย
การติดต่อราชการของแผนกติดต่อได้ที่ห้องพักครูชั้น  2 ของแผนกห้อง 521
หมายเลขโทรศัพท์ของแผนก   045-709119